Εργαστήρια Τμήματος Βιοτεχνολογίας

Υποβλήθηκε από gbtadmin την Παρ, 12/04/2009 - 11:02.

Το Τμήμα Βιοτεχνολογίας περιλαμβάνει τα εξής Εργαστήρια:.

Εργαστήριο Γενετικής

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η διδασκαλία (Θεωρητική και Εργαστηριακή) των μαθημάτων Γενετική (στους φοιτητές όλων των Τμημάτων του Γ.Π.Α.), Γενετική των Πληθυσμών, Ποσοτικοί Χαρακτήρες (Θεωρητικές Αρχές Βελτίωσης), Εξέλιξη, Μοριακή Αναγνώριση και Βιοτεχνολογία Ζώων (στους φοιτητές του Τμήματος Βιοτεχνολογίας) και αντικείμενα της έρευνάς του σήμερα είναι: Πληθυσμιακή Γενετική ζώων και φυτών, ανθεκτικότητα των εντόμων οικονομικής σημασίας στα εντομοκτόνα, βιοσυστηματική φυτών και ζώων, μοριακή γενετική και εξέλιξη, εξέλιξη πρωτεϊνών οσμής και γεύσης και μελέτη της δομής του ακετυλοχολινικού υποδοχέα.

Εργαστήριο Ενζυμικής Τεχνολογίας

Σκοπός του Εργαστηρίου Ενζυμικής Τεχνολογίας είναι η διδασκαλία των βασικών μαθημάτων στα αντικείμενα της Ενζυμικής Τεχνολογίας, της Ενζυμολογίας και της Ανάλυσης Βιομορίων (Αναλυτικής Βιοτεχνολογίας). Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου Ενζυμικής Τεχνολογίας αφορά στα εξής γνωστικά αντικείμενα: (i) απομόνωση και καθαρισμός ενζύμων, (ii) ακινητοποίηση ενζύμων και βιοαισθητήρες, (iii) πρωτεϊνική μηχανική και ανασχεδιασμός ενζύμων, (iv) σχεδιασμός, σύνθεση και μελέτη βιομιμητικών μορίων/φαρμάκων, (v) πρωτεωμική και καταλωμική, (vi) εφαρμογές ενζύμων.

Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας

Το προσωπικό του εργαστηρίου εμπλέκεται τόσο στη διδασκαλία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο όσο και στην έρευνα και ανάπτυξη σε τομείς που αφορούν το ευρύτερο αντικείμενο της βιολογίας φυτών και μικροοργανισμών. Η έρευνα που πραγματοποιείται περιλαμβάνει τους τομείς της Μοριακής Βιοχημείας και Φυσιολογίας Φυτών και Μικροοργανισμών, της Λειτουργικής Γονιδιωματικής, της Πρωτεομικής και της Μεταβολομικής. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν Βασικές Τεχνικές Μοριακής Βιολογίας και Τεχνολογίας Ανασυνδιασμένου DNA , PCR , PT - PCR , in situ RNA - RNA Υβριδισμός, Έκφραση Ανασυνδιασμένων Πρωτεϊνών σε Ετερόλογα Συστήματα, κινητική μελέτη ενζύμων, Τεχνικές Ανοσοανίχνευσης Πρωτεϊνών, Κυτταροϊστοκαλλιέργεια, Κατασκευή Διαγονιδιακών Φυτών και Ανάλυση Μεταβολιτών.

Εργαστήριο Φυσικής

Το εργαστήριο Φυσικής δραστηριοποιείται σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές κατευθύνσεις και καλύπτει τους παρακάτω τομείς: Φυσική, Βιοφυσική, κρυσταλλογραφία με ακτίνες Χ, ανάπτυξη κρυσταλλογραφικών μεθόδων, μελέτες δομής μακρομορίων, κυκλοδεξτρινών και των συμπλόκων τους, Νανοτεχνολογία, Μοριακή Δυναμική, έρευνα και εφαρμογές ψηφιακής ανάλυσης εικόνων.

Εργαστήριο Κυτταρικής Τεχνολογίας

Το Εργαστήριο Κυτταρικής Τεχνολογίας  δραστηριοποιείται και εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα εξής γνωστικά αντικείμενα: (i) In vitro καλλιέργειες και διεργασίες (ii) Κυτταρικοί βιοαισθητήρες (iii) Βιοηλεκτρισμός και ηλεκτροφυσιολογία (iv) Νανοβιοτεχνολογία (v) Τροποποίηση κυττάρων, ιστών και οργάνων (vi) Κυτταρικά εργοστάσια. Στο εργαστήριο λειτουργούν μόνιμες μονάδες (α) Καλλιέργειας ζωικών κυττάρων (β) Καλλιέργειας φυτικών κυττάρων και μικροπολλαπλασιασμού φυτών (γ) Ηλεκτροχημικών και κυτταρικών βιοαισθητήρων.