Οργανική Χημεία

Οργανική Χημεία (2ο Εξ / Υποχρεωτικό / Κωδ.Μηχ. 1390).

Περιλαμβάνει 3 ώρες θεωρίας και 2 ώρες εργαστηριακών ασκήσεων ανά εβδομάδα.

Διδάσκοντες θεωρίας:Κωνσταντίνου-Κόκοτου Βιολέττα, Πολυσίου Μόσχος.

Διδάσκοντες εργαστηρίου: Κωνσταντίνου-Κόκοτου Βιολέττα, Πολυσίου Μόσχος, Μπούζας Εµµανουήλ, Μίχου Αναστασία, ∆αφερέρα ∆ήµητρα.

Σύντομη περιγραφή μαθήματος:
Περιεχόμενα θεωρίας: 1. Άνθρακας-ταξινόμηση και ονοματολογία (Σύγχρονες απόψεις δεσμού - Θεωρία δομής οργανικών ενώσεων - Γενικοί μηχανισμοί πολικών αντιδράσεων, αντιδράσεις νουκλεοφίλου και πυρηνοφίλου υποκαταστάσεως, αντιδράσεις απόσπασης - Εμπειρική και συστηματική ονοματολογία) 2. Στοιχεία στερεοχημείας και φασματοσκοπίας (Εναντιομέρεια, διαστερεομέρεια, ρακεμικά μίγματα, ασύμμετρες συνθέσεις - Φασματοσκοπία υπεριώδους/ορατού, υπέρυθρου, πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού και μάζης) 3. Κορεσμένοι, ακόρεστοι υδρογονάνθρακες και παράγωγα (Αλκάνια, αλκένια, προσθήκη στο διπλό δεσμό, αλκοόλες, αιθέρες, αλκυλαλογονίδια) 4. Καρβονυλικές ενώσεις και εστέρες (Γενικές ιδιότητες καρβονυλίου - Aντιδράσεις καρβονυλίου, αλδεΰδες, κετόνες, εστέρες, σάπωνες, απορρυπαντικά) 5. Αζωτούχες και αρωματικές ενώσεις (Αμίνες, αμινοξέα, πρωτεΐνες, πρωτεϊνική σύνθεση - Αρωματικός χαρακτήρας βενζολίου, αρωματική υποκατάσταση - Πουρίνες, πυριμιδίνες, νουκλεϊκά οξέα) 6. Σάκχαρα (Μονοσακχαρίτες, δισακχαρίτες, πολυσακχαρίτες) 7. Βιταμίνες - Ορμόνες - Τερπένια - Στεροειδή
Εργ. ασκήσεις: 1. Τεχνικές Διαχωρισμού: Εκχύλιση - Διήθηση 2. Ποσοτικοί Προσδιορισμοί: Προσδιορισμός χλωροφύλλης (Φασματοφωτομετρία) 3. Ποσοτικοί Προσδιορισμοί: Προσδιορισμός Ι.Σ. και Κα ασθενούς οξέος (Ποτενσιομετρία) 4. Χρωματογραφικές μέθοδοι διαχωρισμού μιγμάτων: Χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας 5. Ποιοτικοί Προσδιορισμοί: Ταυτοποίηση σακχάρων (χαρακτηριστικές αντιδράσεις) 6. Απομόνωση φυσικών προϊόντων: α) Απομόνωση καζεΐνης και λακτόζης από το γάλα (καταβύθιση) β) Απομόνωση καφεΐνης από το τσάϊ (εκχύλιση Soxhlet) γ) Απομόνωση κινναμαλδεΰδης από την κανέλλα (απόσταξη με υδρατμούς - συσκευή Clevenger) 7. Οργανική σύνθεση: α) Παρασκευή οξίμης β) Παρασκευή ασπιρίνης