Ποσοτικοί Χαρακτήρες

Ποσοτικοί Χαρακτήρες (7ο Εξ / Επιλογής /  Κωδ.Μηχ. 1425).

Διδάσκεται μόνο στο Τμήμα Βιοτεχνολογίας.

Περιλαμβάνει 3 ώρες θεωρίας και 2 ώρες εργαστηριακών ασκήσεων ανά εβδομάδα.

Διδάσκοντες θεωρίας: Νικόλαος Κοσμίδης.

Διδάσκοντες εργαστηρίου: Νικόλαος Κοσμίδης.

Σύντομη περιγραφή μαθήματος: Μενδελιανή και ποσοτική γενετική, φαινοτυπική τιμή, φαινοτυπική διακύμανση, ομοιότητα μεταξύ συγγενών, συντελεστής κληρονομικότητας, τεχνητή επιλογή, ομομειξία και διασταυρώσεις, συσχετισμένοι χαρακτήρες, χαρακτήρες ουδού, αλλαγή κλίμακας, μερικές στατιστικές έννοιες, συντελεστής βηματισμού.
Περιεχόμενα θεωρίας: 1. Μενδελιανή και ποσοτική γενετική (Κληρονομικότητα των ποσοτικών χαρακτήρων. Προβλήματα). 2. Φαινοτυπική τιμή (Φαινοτυπική τιμή ενός ατόμου. Μέση φαινοτυπική τιμή του πληθυσμού. Προβλήματα). 3. Φαινοτυπική διακύμανση (Γενετικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις. Γονοτυπική διακύμανση. Επίδραση της ομομειξίας στη φαινοτυπική διακύμανση. Επίδραση των ομοιοφαινοτυπικών διασταυρώσεων στη φαινοτυπική διακύμανση. Πολλαπλές μετρήσεις και επαναληπτικότητα. Προβλήματα). 4. Ομοιότητα μεταξύ συγγενών (Διακύμανση εντός και μεταξύ ομάδων συγγενών. Σχέσεις ταυτότητας μεταξύ συγγενών. Γενετική συνδιακύμανση και συσχετίσεις μεταξύ συγγενών. Περιβαλλοντική συνδιακύμανση. Επίδραση των ομοιοφαινοτυπικών διασταυρώσεων στη συσχέτιση μεταξύ συγγενών. Προβλήματα). 5. Συντελεστής κληρονομικότητας (Ορισμοί – Παράγοντες που επηρεάζουν το συντελεστή κληρονομικότητας. Εκτίμηση του συντελεστή κληρονομικότητας. Μελέτη διδύμων – Δεδομένα από ανθρώπινους πληθυσμούς. Προβλήματα). 6. Τεχνητή επιλογή (Εισαγωγή. Απόκριση στην επιλογή. Αλλαγή στις συχνότητες των αλληλομόρφων. Πειράματα επιλογής. Εκτίμηση του αριθμού των γονιδίων που ελέγχουν έναν ποσοτικό χαρακτήρα. Συνεχής επιλογή ενζυμικών πολυμορφισμών. Επιλογή με βάση τους συγγενείς. Προβλήματα). 7. Ομομειξία και διασταυρώσεις (Διακύμανση μεταξύ των διασταυρώσεων. Συνδυαστική ικανότητα. Διασταυρώσεις και εφαρμογές. Προβλήματα). 8. Συσχετισμένοι χαρακτήρες (Γενετικές και περιβαλλοντικές συσχετίσεις. Συσχετισμένη απόκριση στην επιλογή. Αλληλεπίδραση γονοτύπου –περιβάλλοντος. Προβλήματα). 9. Χαρακτήρες ουδού (Γενετική βάση των χαρακτήρων ουδού. Εκτίμηση του συντελεστή κληρονομικότητας. Εξέλιξη των χαρακτήρων ουδού. Προβλήματα). 10. Αλλαγή κλίμακας (Επίδραση της αλλαγής κλίμακας. Προβλήματα). 11. Μερικές στατιστικές έννοιες. 12. Συντελεστής βηματισμού.
Εργ. ασκήσεις: Κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται απο αντίστοιχες εργαστηριακές  ασκήσεις, οι οποίες διδάσκονται στους  φοιτητές κατανεμημένους σε τμήματα, για την πρακτική εμπέδωση της θεωρίας.