Βιοτεχνολογία Ζώων

Βιοτεχνολογία Ζώων (9ο Εξ / Υποχρεωτικό / Κωδ.Μηχ. 175).

Διδάσκεται μόνο στο Τμήμα Βιοτεχνολογίας.

Περιλαμβάνει 3 ώρες θεωρίας και 2 ώρες εργαστηριακών ασκήσεων ανά εβδομάδα.

Διδάσκοντες θεωρίας: Ελένη Ντούνη

Διδάσκοντες εργαστηρίου: Ελένη Ντούνη.

Σύντομη περιγραφή μαθήματος:
Περιεχόμενα θεωρίας: 1. Εισαγωγή. 2. Τεχνολογίες λειτουργικής γονιδιωματικής. 3. Τεχνολογία διαγονιδιακών ζώων. Φαρμακευτική κτηνοτροφία. Εφαρμογές τεχνολογίας διαγονιδιακών συστημάτων. 4. Τεχνολογία κατευθυνόμενης γονιδιακής στόχευσης-Δημιουργία knockout ποντικών. 5. Τροποποιήσεις του ευκαρυωτικού γονιδιώματος με το σύστημα Cre/loxP. Ο τοποειδικός ανασυνδυασμός του συστήματος Cre/loxP. Εφαρμογές του συστήματος. 5.1. Απομάκρυνση του δείκτη θετικής επιλογής. 5.2. ‘Υπό όρους’ γονιδιακές τροποποιήσεις. Χρονικά επαγόμενες γονιδιακές τροποποιήσεις. 5.3. Σύστημα τετρακυκλίνης-ρύθμιση σε μεταγραφικό επίπεδο. 5.4. Ρύθμιση της έκφρασης σε μετα-μεταγραφικό επίπεδο. 6. Πρόσθια Γενετική: Από τον φαινότυπο στην εύρεση του γονιδίου. Χημική μεταλλαξογένεση με αιθυλνιτροζουρία. Εντοπισμός του μεταλλαγμένου γονιδίου. Πολυμορφικοί γενετικοί δείκτες. 6.1. Πολυμορφισμός μήκους απλής αλληλουχίας (simple sequence length. polymorphisms, SSLPs). 6.2. Πολυμορφισμός ενός νουκλεοτιδίου (single nucleotide polymorphisms, SNPs). 7. Κλωνοποίηση. Μέθοδοι κλωνοποίησης. Διαχωρισμός εμβρύου. Πυρηνική μεταφορά. Εφαρμογές της κλωνοποίησης στην κτηνοτροφία και τη βιοτεχνολογία. 8. Βλαστικά Κύτταρα. Που βρίσκονται τα βλαστικά κύτταρα. Εμβρυονικά βλαστικά κύτταρα. Βλαστικά κύτταρα ενηλίκων. Επαγόμενα πλειοδύναμα βλαστικά κύτταρα. 9. Γονιδιακή Θεραπεία. Φορείς στην γονιδιακή θεραπεία. Ρετροϊοί. Αδενοϊοί. Προβλήματα στην γονιδιακή θεραπεία. 10. Ανοσοποιητικό Σύστημα. Μονοκλωνικά Αντισώματα. Εμβόλια. 11. Ιοι.

Εργ. ασκήσεις: Διαγονιδιακά ποντίκια, Απομόνωση πλασμιδιακού DNA σε μεγάλη κλίμακα, Κλωνοποίηση
DNA σε πλασμιδιακούς φορείς, Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη διάγνωση ασθενειών,
Τεχνικές υβριδοποίησης, Κρυοσυντήρηση.