Τεχνολογία Ανασυνδυασμένου DNA- Ομικές Τεχνολογίες

Τεχνολογία Ανασυνδυασμένου DNA - Ομικές Τεχνολογίες (7ο Εξ / Υποχρεωτικό / Κωδ.Μηχ. 3200).

Διδάσκεται μόνο στο Τμήμα Βιοτεχνολογίας.

Περιλαμβάνει 3 ώρες θεωρίας και 2 ώρες εργαστηριακών ασκήσεων ανά εβδομάδα.

Διδάσκοντες θεωρίας: Πολυδεύκης Χατζόπουλος, Ιωάννα Κούρτη, Δήμητρα Μηλιώνη, Εμμανουήλ Φλεμετάκης.

Διδάσκοντες εργαστηρίου: Πολυδεύκης Χατζόπουλος, Ιωάννα Κούρτη, Δήμητρα Μηλιώνη, Εμμανουήλ Φλεμετάκης.

Σύντομη περιγραφή μαθήματος:
Περιεχόμενα θεωρίας: Bασικά εργαλεία τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA. Ενδονουκλεάσες περιορισμού και τροποιητικά ένζυμα. Αρχές και φορείς κλωνοποίησης. Απομόνωση νουκλεινικών οξέων και ηλεκτροφορητικές μέθοδοι ανάλυσης. Μέθοδοι αποτύπωσης (Southern, Northern) και τεχνικές υβριδισμού. Γονιδιωματικές βιβλιοθήκες- κατασκευή , έλεγχος και ανάλυση κλώνων. cDNA βιβλιοθήκες. ∆ηµιουργία cDNA βιβλιοθηκών που επιτρέπουν την αποµόνωση κλώνων cDNA που αλληλεπιδρούν µε άλλες πρωτεΐνες (Σύστημα δύο υβριδίων). ∆ηµιουργία βιβλιοθηκών που φέρουν πλήρη cDNA. Φορείς που χρησιµοποιούνται για την κλωνοποίηση των cDΝΑ. Στελέχη E. coli που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή και ανάπτυξη cDNA βιβλιοθηκών. Επαγωγή της γονιδιακής έκφρασης- υποκινητές και δείκτες επιλογής. Μέθοδοι αλληλούχισης του DNA. Χρωμοσωμικό βάδισμα, μεταλλαξιγένεση και γονιδιακή απενεργοποίηση. Αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (PCR). Βασική αρχή της PCR. Εργαστηριακές εφαρµογές της PCR. Προκαρυωτικά-ευκαρυωτικά συστήματα έκφρασης γονιδίων. Μεταφορά DNA σε ζωικά κύτταρα. Τεχνικές μετασχηματισμού με χρήση DNA (Χημικές, μηχανικές φυσικές και βιολογικές μέθοδοι). Γενετική τροποποίηση ζώων. Μέθοδοι παραγωγής διαγονιδιακών ποντικών. Μέθοδοι παραγωγής άλλων διαγονιδιακών θηλαστικών και πτηνών. Μεταφορά γονιδιώματος στο Xenopus. Μεταφορά γονιδιώματος σε ασπόνδυλα: Διαγονιδιακές μύγες.
Εργ. ασκήσεις: Απομόνωση γονιδιωματικού DNA, αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (PCR), ανάλυση και καθαρισμός προϊόντων PCR από πηκτή αγαρόζης, κλωνοποίηση σε πλασμιδιακούς φορείς, DNA αλληλούχιση, αναζήτηση και ανάλυση αλληλουχιών σε διεθνείς βάσεις δεδομένων, ανάπτυξη και τιτλοδότηση ανασυνδυασμένων λ-βακτηριοφάγων, in vivo εκκοπή ανασυνδυασμένου πλασμιδίου από λ-βακτηριοφάγο, απομόνωση ανασυνδυασμένου πλασμιδίου και χαρακτηρισμός του ένθετου cDNA, απομόνωση γονιδιωματικού DNA από ανασυνδυασμένο λ-βακτηριοφάγο και χαρακτηρισμός του ένθετου τμήματος, DNA χαρτογράφηση λ-βακτηριοφάγου με ενδονουκλεάσες περιορισμού.