Μοριακή Βιολογία

Μοριακή Βιολογία (5ο Εξ / Υποχρεωτικό / Κωδ.Μηχ. 275).

Διδάσκεται στα Τμήματα Βιοτεχνολογίας, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργιών, Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Περιλαμβάνει 3 ώρες θεωρίας και 2 ώρες εργαστηριακών ασκήσεων ανά εβδομάδα.

Διδάσκοντες θεωρίας: Πολυδεύκης Χατζόπουλος, Δήμητρα Μηλιώνη.

Διδάσκοντες εργαστηρίου: Πολυδεύκης Χατζόπουλος, Δήμητρα Μηλιώνη.

Σύντομη περιγραφή μαθήματος: Στόχο του μαθήματος αποτελεί η μάθηση της των βιομορίων DNA και RNA και πως η δομή συνεπάγεται τη λειτουργία τους. Η μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας κάθετα (μέσα από την αντιγραφή του DNA) και οριζόντια (μέσα στο κύτταρο, μέσω της μεταγραφής του DNA σε RNA). Η αποκωδικοποίηση του γενετικού υλικού σε λειτουργικά μόρια- πρωτεΐνες, πρωτεϊνοσύνθεση. Η ρυθμιστικότητα της λειτουργίας και η γονιδιακή έκφραση για ανάπτυξη και διαφοροποίηση.
Περιεχόμενα θεωρίας: Μακρομόρια-δομή-σχήμα και πληροφορική (διαδικασίες μοριακής αναγνώρισης. Νουκλεϊνικά οξέα, Β-δομή και λειτουργία). Τα γονίδια είναι DNA. Μηχανισμοί αντιγραφής του DNA, DNA πολυμεράσες, ρεπλικόνια. Μηχανισμοί μεταγραφής του DNA σε RNA, σύνθεση του RNA, πολυκιστρονικά-μονοκιστρονικά μηνύματα. Πολυμεράση του RNA. Διαδικασίες αλλαγής του mRNA στα δύο άκρα του. Διαδικασία ωρίμανσης του RNA μέσω μηχανισμών συρραφής ιντρονίων-εξονίων). Ο πυρηνίσκος και η μηχανή του ριβοσώματος. Μετάφραση του RNA σε πρωτεΐνη (πρωτεϊνοσύνθεση και ριβοσώματα). Γενετικός κώδικας. Μέγεθος γονιδιωμάτων, επαναληψιμότητα του DNA. Ρυθμιστικοί μηχανισμοί γονιδιακής έκφρασης στους ευκαρυώτες και μηχανισμοί ρύθμισης έκφρασης οπερονίων λακτόζης και τρυπτοφάνης. Τα χρωμοσώματα. Τα νουκλεοσώματα. Η ρύθμιση της δομής της χρωματίνης.
Εργ. ασκήσεις: DNA – το γενετικό υλικό. Προετοιμασία δεκτικών βακτηριακών κυττάρων. Μετασχηματισμός βακτηρίων με ανασυνδυασμένο πλασμίδιο. Αλκαλική μέθοδος απομόνωσης πλασμιδιακού DNA. Πέψη ανασυνδυασμένου πλασμιδιακού DNA με ενδονουκλεάσες περιορισμού. Ανάλυση προϊόντων πέψης σε πηκτή αγαρόζης. Μεταφορά κατά Southern νουκλεϊνικών οξέων σε μεμβράνη. Υβριδισμός μεμβράνης με σημασμένο ανιχνευτή. Ανίχνευση σήματος.