Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος

Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος (5ο Εξ / Υποχρεωτικό / Κωδ.Μηχ. 2845).

Περιλαμβάνει 3 ώρες θεωρίας ανά εβδομάδα.

Διδάσκοντες θεωρίας: Γεράσιμος Αράπης, Κωνσταντίνος Σαϊτάνης.

Σύντομη περιγραφή μαθήματος:
Περιεχόμενα θεωρίας: Γενικές έννοιες του βιοτικού και αβιοτικού περιβάλλοντος. Αρχές και μέθοδοι διαχείρισης του περιβάλλοντος. Διαταραγμένο βιοτικό-αβιοτικό περιβάλλον φυσικών, ημιφυσικών και ανθρωπογενών οικοσυστημάτων, π.χ. (α) Διαταραχές της φυσικής οικολογικής διαδοχής, δημιουργία νέων ενδιαιτημάτων, κτλ. (β) Διαβρώσεις εδαφών -αίτια και συνέπειες, (γ) ερημοποίηση, κ.τ.λ. Τύποι ρύπανσης αέρα, εδάφους, χερσαίων υδάτων και θάλασσας. Επιπτώσεις στο βιοτικό και αβιοτικό περιβάλλον, στα όρια της χώρας-κράτους και σε διεθνή κλίμακα. Μαθηματικά πρότυπα περιγραφής και εκτίμησης της ρύπανσης. Παγκόσμιες περιβαλλοντικές αλλαγές. Μέθοδοι παρακολούθησης-καταγραφής (monitoring) των διαφόρων καταπονήσεων (stress), διαταραχών-αλλοιώσεων σε επίπεδο είδους, βιοκοινότητας, οικοσυστήματος. Εφαρμογές βιοδεικτών-βιομετρητών. Διαχείριση (Ανασύσταση-Αποκατάσταση) διαταραγμένων ή κατεστραμμένων φυσικών και ημιφυσικών περιοχών και οικοσυστημάτων. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Μεθοδολογίες Διερεύνησης. Εθνικό και Διεθνές Νομικό Πλαίσιο διαχείρισης και προστασίας των “χαρακτηρισμένων” και προστατευόμενων φυσικών και ημιφυσικών περιοχών. Αρχές Αειφορικής Ανάπτυξης. Παγκοσμιοποίηση και αειφορική ανάπτυξη.