Γενετική

Γενετική (3ο Εξ / Υποχρεωτικό / Κωδ.Μηχ. 380).

Διδάσκεται στα Τμήματα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Βιοτεχνολογίας, Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου.

Περιλαμβάνει 3 ώρες θεωρίας και 2 ώρες εργαστηριακών ασκήσεων ανά εβδομάδα.

Διδάσκοντες θεωρίας: Νικόλαος Κοσμίδης, Ελένη Ντούνη, Βασιλική Κουμάντου.

Διδάσκοντες εργαστηρίου: Νικόλαος Κοσμίδης, Ελένη Ντούνη, Βασιλική Κουμάντου.

Σύντομη περιγραφή μαθήματος: Μενδελιανή ανάλυση, επεκτάσεις της μενδελιανής γενετικής, γονότυπος και περιβάλλον, κυτταρική διαίρεση, κληρονομικότητα του φύλου, σύνδεση και χαρτογράφηση των γονιδίων, μεταλλαγές γονιδίων, χρωματοσώματα και χρωματοσωματικές δομές, μεταβολές του αριθμού των χρωματοσωμάτων, εξωπυρηνική κληρονομικότητα, γενετική της συμπεριφοράς, γενετική των πληθυσμών, ποσοτική γενετική, εξελικτική γενετική.
Περιεχόμενα θεωρίας: 1. Μενδελιανή ανάλυση (Πειράματα του Mendel. Απλές εφαρμογές της Μενδελιανής γενετικής. Μενδελιανή ανάλυση και πιθανότητες. Προβλήματα). 2. Επεκτάσεις της μενδελιανής γενετικής (Πολλαπλοί αλληλόμορφοι. Αβιώσιμα γονίδια. Αλληλεπίδραση των γονιδίων (επίσταση). Πλειοτροπισμός – διεισδυτικότητα – εκφραστικότητα. Προβλήματα). 3. Γονότυπος και περιβάλλον (Γονότυπος + περιβάλλον = φαινότυπος. Πεδίο ή φάσμα αντίδρασης ενός γονοτύπου. Μελέτες διδύμων. Προβλήματα). 4. Κυτταρική διαίρεση (Κυτταρικός κύκλος και ενδιάμεση φάση. Μίτωση. Μείωση. Σπερματογένεση και ωογένεση. Εγγενής αναπαραγωγή και βιολογικοί κύκλοι. Προβλήματα). 5. Κληρονομικότητα του φύλου (Χρωματοσωματική θεωρία της κληρονομικότητας. Κληρονομικότητα του φύλου. Φυλοσύνδετη κληρονομικότητα. Φυλοεπηρεαζόμενη και φυλοπεριορισμένη κληρονομικότητα. Προβλήματα). 6. Σύνδεση και χαρτογράφηση των γονιδίων (Γενετικός ανασυνδυασμός. Σύνδεση δύο γονιδίων. Χαρτογράφηση τριών ή περισσοτέρων γονιδίων. Σύνδεση στους απλοειδείς οργανισμούς. Ειδικά θέματα. Προβλήματα). 7 . Μεταλλαγές γονιδίων (Περί μεταλλαγών. Διάκριση των μεταλλαγών. Συστήματα ανίχνευσης και επιλογής των μεταλλαγών. Μεταλλαξιγόνοι παράγοντες. Μεταλλαγές και καρκίνος. Προβλήματα). 8. Χρωματοσώματα και χρωματοσωματικές δομές (Τα χρωματοσώματα. Μεταβολές στη χρωματοσωματική δομή. Προβλήματα). 9. Μεταβολές του αριθμού των χρωματοσωμάτων (Ορολογία. Ανευπλοειδία. Ευπλοειδία. Προβλήματα). 10. Εξωπυρηνική κληρονομικότητα (Κληρονομικότητα των γονιδίων των χλωροπλαστών. Κληρονομικότητα των μιτοχονδριακών γονιδίων. Μητρική επίδραση. Κυτταροπλασματική αρρενοστειρότητα στα φυτά. Κυτταροπλασματική μεταφορά συμβιούντων οργανισμών (μολυσματική κληρονομικότητα). Μοριακή γενετική των οργανιδίων. Προβλήματα). 11. Γενετική της συμπεριφοράς (Μεθοδολογία της γενετικής της συμπεριφοράς. Βιολογικοί ρυθμοί στη δροσόφιλα. Χαρακτήρες συμπεριφοράς στον άνθρωπο). 12. Γενετική των πληθυσμών (Η γενετική ποικιλότητα. Επίδραση του εγγενούς πολλαπλασιασμού στη γενετική ποικιλότητα. Συστηματικές και τυχαίες διαδικασίες αλλαγής των συχνοτήτων των αλληλομόρφων. Προβλήματα). 13. Ποσοτική γενετική (Φαινοτυπική τιμή και διακύμανση. Συντελεστής κληρονομικότητας. Επιλογή των ποσοτικών χαρακτήρων. Προβλήματα). 14. Εξελικτική γενετική (Ειδογένεση. Ρυθμός ειδογένεσης. Προέλευση του νέου γενετικού υλικού. Γενετική ποικιλότητα και εξέλιξη. Ρυθμός της μοριακής εξέλιξης. Η εξέλιξη του ανθρώπου) .
Εργ. ασκήσεις: Κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται απο αντίστοιχες εργαστηριακές  ασκήσεις, οι οποίες διδάσκονται στους  φοιτητές κατανεμημένους σε τμήματα, για την πρακτική εμπέδωση της θεωρίας.