Βιοχημεία

Βιοχημεία (3ο Εξ / Υποχρεωτικό / Κωδ.Μηχ. 665).

Διδάσκεται στα Τμήμα Βιοτεχνολογίας, , Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου

Περιλαμβάνει 3 ώρες θεωρίας και 2 ώρες εργαστηριακών ασκήσεων ανά εβδομάδα.

Διδάσκοντες θεωρίας: Ηλία Ηλιόπουλος, Εμμανουήλ Φλεμετάκης.

Διδάσκοντες εργαστηρίου: Εμμανουήλ Φλεμετάκης.

Σύντομη περιγραφή μαθήματος: Το μάθημα της Βιοχημείας διδάσκεται ως υποχρεωτικό μάθημα κορμού στα Τμήματα  Βιοτεχνολογίας, Φυτικής Παραγωγής και Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων. Σκοπός του μαθήματος είναι αρχικά να εισαγάγει τους φοιτητές στα βασικά χαρακτηριστικά της δομής και στο βιολογικό ρόλο των σημαντικότερων κατηγοριών των βιομορίων που απαντώνται στους προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς οργανισμούς. Επιπλέον, περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν στις ιδιότητες και τους μηχανισμούς δράσης των ενζύμων, καθώς και στο ρόλο των συνενζύμων και των προσθετικών ομάδων στην ενζυμική κατάλυση, ενώ το κεφάλαιο της ενζυμικής κατάλυσης κλείνει με την παρουσίαση στοιχείων που αφορούν στη κινητική απλών ενζυμικών αντιδράσεων. Τέλος, οι φοιτητές εισάγονται στις αρχές και τις βασικές βιοχημικές διεργασίες του ενδιάμεσου μεταβολισμού. Αναλυτικότερα παρουσιάζονται σημαντικές βιοχημικές διεργασίες που αναφέρονται στο μεταβολισμό των σημαντικότερων κατηγοριών των βιομορίων, στα οποία περιλαμβάνονται οι υδατάνθρακες, τα λιπίδια, τα αμινοξέα και τα νουκλεοτίδια.
Περιεχόμενα θεωρίας: 1. Μακρομόρια των ζώντων οργανισμών και οι δομικές τους μονάδες. 1.1. Υδατάνθρακες. 1.2. Νουλεοτίδια και Νουκλεϊνικά οξέα. 1.3. Αμινοξέα και Πρωτεΐνες. 1.4. Λιπίδια. 1.5. Βιολογικές Μεμβράνες. 2. Ένζυμα. 2.1. Ιδιότητες, ρόλος των ενζύμων. 2.2. Μηχανισμοί Ενζυμικής κατάλυσης. 2.3. Συνένζυμα και Προσθετικές ομάδες. 2.4. Στοιχεία κινητικής των ενζυμικών αντιδράσεων. 3. Ενδιάμεσος μεταβολισμός. 3.1. Εισαγωγή στον μεταβολισμό. 3.2. Βιοενεργητική. 3.3. Μεταβολισμός υδατανθράκων. 3.4. Μεταβολισμός λιπιδίων. 3.5. Μεταβολισμός αμινοξέων. 3.6. Μεταβολισμός νουκλεοτιδίων.
Εργ. ασκήσεις: 1. Παρασκευή διαλυμάτων. 2. Χρωματογραφικοί διαχωρισμοί πρωτεϊνών. 3. Φωτομετρία. 4. Προσδιορισμός συγκέντρωσης ολικών πρωτεϊνών κατά Bradford. 5. Φυγοκέντρηση. 6. Ηλεκτροφόρηση.