Υδροβιολογία

Υδροβιολογία (7ο Εξ / Επιλογής / Κωδ.Μηχ. 93).

Περιλαμβάνει 3 ώρες θεωρίας και 2 ώρες εργαστηριακών ασκήσεων ανά εβδομάδα.

Διδάσκοντες θεωρίας: Ελένη Μήλιου - Μπαρσάκη.

Διδάσκοντες εργαστηρίου: Ελένη Μήλιου - Μπαρσάκη, Ναυσικά Καρακατσούλη.

Σύντομη περιγραφή μαθήματος:
Περιεχόμενα θεωρίας: Παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις Βιολογικής, Χημικής, Φυσικής και Γεωλογικής Ωκεανολογίας, Λιμνολογίας και Ποταμολογίας στους φοιτητές, ώστε να αντιμετωπίσουν θέματα Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας, που εντάσσονται στα πλαίσια της Ζωικής Παραγωγής. Αναλύονται οι αιτίες και τα αποτελέσματα της διαφόρου μορφής κίνησης των υδάτινων μαζών, καθώς και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του ύδατος που επηρεάζουν την ανάπτυξη των υδρόβιων οργανισμών. Δίνονται τα χαρακτηριστικά των οργανισμών των θαλάσσιων, υφάλμυρων, λιμναίων και ποτάμιων υδάτων, με έμφαση στη πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή των υδάτινων οικοσυστημάτων. Επίσης, περιγράφονται βασικές φυσιολογικές διεργασίες (ωσμωρύθμιση, αναπνοή και πλεύση) των υδρόβιων οργανισμών.
Εργ. ασκήσεις: Η εργαστηριακή εκπαίδευση περιλαμβάνει ασκήσεις σχετικές με την μορφολογία και οικολογία των φυτοπλαγκτονικών και ζωοπλαγκτονικών οργανισμών, τις μεθόδους προσδιορισμού αβιοτικών παραμέτρων του νερού, καθώς και στοιχεία ναυτιλίας.