Γεώργιος Καραμπουρνιώτης-Βιογραφικό Σημείωμα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2105294286
web: http://www.aua.gr/plantstress
email: karab@aua.gr

Τίτλοι Σπουδών

1. Πτυχίο Βιολογίας, Παν/μιο Πάτρας, 1978
2. Διδάκτωρ Φυσιολογίας Φυτών, Παν/μιο Πάτρας, 1984

Επαγγελματική Δραστηριότητα

1. 1990–1995 Λέκτορας, 1995–2002 Επίκουρος καθηγητής, 2002– 2008 Αναπληρωτής Καθηγητής, 2008- Καθηγητής στον Τομέα Βιολογίας Φυτών, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

1. Φωτοσύνθεση–οπτικές ιδιότητες των φύλλων. 
2. Ρόλος προϊόντων του δευτερογενούς μεταβολισμού (κυρίως φαινολικών ουσιών) στην άμυνα των φυτών έναντι αβιοτικών και βιοτικών καταπονήσεων (έλλειψη νερού, ακτινοβολία, έλλειψη θρεπτικών συστατικών, παθογόνα)

Δημοσιεύματα

1.  KARABOURNIOTIS, G., MANETAS, Y., GAVALAS, N.A. 1983.  Photoregulation of phosphoenolpyruvate carboxylase in Salsola soda and other C4-plants.  Plant Physiology 73: 735-739.
2.    MANETAS, Y., KARABOURNIOTIS, G., GAVALAS, N.A. 1983.  Post-translational regulation of C4 and CAM phosphoenolpyruvate carboxylase.  Physiologie Vegetale 21: 911-917.
3.    KARABOURNIOTIS, G., MANETAS, Y., GAVALAS, N.A. 1985. Detecting photoactivation of phosphoenolpyruvate carboxylase in C4-plants:  An effect of pH.  Plant Physiology 77:  300-302.
4.    SELINIOTI, E., KARABOURNIOTIS, G., MANETAS, Y., GAVALAS, N.A. 1985.  Modulation of phosphoenolpyruvate carboxylase by 3-phosphoglycerate:  propable physiological significance for C4-photosynthesis. Journal of Plant Physiology 121: 353-360.
5.    MANETAS, Y., PETROPOULOU, Y., KARABOURNIOTIS, G. 1986.  Compatible solutes and their effects on phosphoenolpyruvate carboxylase of C4-halophytes.  Plant, Cell and Environment 9:  145-151.
6.    KARABOURNIOTIS, G., PAPADOPOULOS, K., PAPAMARKOU, M., MANETAS, Y. 1992.  Ultraviolet-B radiation absorbing capacity of leaf hairs.  Physiologia Plantarum 86: 414-418.
7.    KARABOURNIOTIS, G., KYPARISSIS, A., MANETAS, Y. 1993.  Leaf hairs of Olea europaea L protect underlying tissues against ultraviolet-B radiation damage.  Environmental and Experimental Botany  33: 341-345.
8.    KARABOURNIOTIS, G., PAPASTERGIOU, N., KABANOPOULOU, E., FASSEAS, C. 1994.  Foliar sclereids of Olea europaea L. may function as optical fibers.  Canadian Journal of Botany 72 :  330-336.
9.    GRAMMATIΚOPOULOS, G., KARABOURNIOTIS, G., KYPARISSIS, A., PETROPOULOU, Y., MANETAS, Y. 1994.  Leaf hairs of olive (Olea europaea L.) prevent stomatal closure by ultraviolet-B radiation.  Australian Journal of Plant Physiology:  21: 293-301.
10.    SKALTSA, E., VERYKOKIDOU, E., HARVALA, C., KARABOURNIOTIS, G., MANETAS, Y. 1994. UV-B protective potential and flavonoid content of leaf hairs of Quercus ilex. Phytochemistry:  37: 987-990.
11.    KARABOURNIOTIS, G, KOTSABASSIDIS, D., MANETAS, Y. 1995. Trichome density and its protective potential against ultraviolet-B radiation damage during leaf development. Canadian Journal of Botany 73: 376-383.
12.    KARABOURNIOTIS, G., FASSEAS, C. 1996. The dense indumentum with its polyphenol content may replace the protective role of the epidermis in some young xeromorphic leaves. Canadian Journal of Botany 74: 347-351.
13.    MANETAS, Y., PETROPOULOU, Y., STAMATAKIS, K., NIKOLOPOULOS, D., LEVISOU, E., PSARAS, G., KARABOURNIOTIS, G. 1997. Beneficial effects of enhanced UV-B radiation under field conditions: improvement of needle water relations and survival capacity of Pinus pinea L. seedlings during the dry Mediterranean summer. Plant Ecology: 128: 100-108.
14.    LIAKOURA, V., STEFANOU, M., MANETAS, Y., CHOLEVAS, C. and KARABOURNIOTIS, G. 1997. Trichome density and its UV-B protective potential are affected by shading and leaf position on the canopy. Environmental and Experimental Botany 38: 223-229.
15.    DRILIAS, P., KARABOURNIOTIS, G., LEVIZOU, E., NIKOLOPOULOS, N., PETROPOULOU, Y., and MANETAS, Y. 1997. The effects of enhanced UV-B radiation on the Mediterranean evergreen sclerophyll Nerium oleander depent on the extent of summer precipitation. Australian Journal of Plant Physiology. 24: 301-306.
16.    KARABOURNIOTIS, G., KOFIDIS, G., FASSEAS, C., LIAKOURA, V., AND DROSSOPOULOS, I. 1998. Polyphenol deposition on leaf hairs of Olea europaea (Oleaceae) and Quercus ilex (Fagaceae). American Journal of Botany 85: 1007-1012.
17.    KARABOURNIOTIS, G. 1998. Light-guiding function of foliar sclereids in the evergreen sclerophyll Phillyrea latifolia: A quantitative approach. Journal of Experimental Botany 49: 739-746.
18.    KARABOURNIOTIS, G, BORNMAN J. F. and LIAKOURA, V. 1999. Different leaf surface characteristics of three grape cultivars affect leaf optical properties as measured with fibre optics. Possible implication in stress tolerance. Australian Journal of Plant Physiology 26: 47-53.
19.    KARABOURNIOTIS, G, and BORNMAN J. F. 1999. Penetration of UV-A, UV-B and blue light through the leaf trichome layers of two xeromorphic plants, olive and oak, measured by optical fibre microprobes. Physiologia Plantarum 105: 655-661.
20.    LIAKOURA, V., STAVRIANAKOU, S., LIAKOPOULOS, G., KARABOURNIOTIS, G. AND MANETAS Y. 1999. UV-B radiation effects on Olea europaea: Comparisons between a glasshouse and a field experiment. Tree Physiology 19: 905-908.
21.    KARABOURNIOTIS, G., BORNMAN, J. F. NIKOLOPOULOS, D. 2000. A possible optical role of the bundle sheath extensions of the heterobaric leaves of Vitis vinifera and Quercus coccifera. Plant Cell and Environment 23: 423-430
22.    LIAKOURA, V. MANETAS Y. and KARABOURNIOTIS G. 2001.  Seasonal fluctuations in the concentration of UV absorbing compounds in leaves of some Mediterranean plants under field conditions. Physiologia Plantarum 111: 491-500.
23.    KARABOURNIOTIS G.,  TZOBANOGLOU D., NIKOLOPOULOS D. and LIAKOPOULOS G. 2001.Epicuticular phenolics over guard cells: Exploitation for in situ stomatal counting by fluorescence microscopy and combined image analysis. Annals of Botany 87: 631-639.
24.    LIAKOPOULOS. G., STAVRIANAKOU S. and  KARABOURNIOTIS G. 2001. Analysis of epicuticular phenolics of Prunus persica and Olea europaea leaves: Evidence on the chemical origin of the leaf surface UV-induced blue fluorescence of stomata. Annals of Botany 87: 641-648.
25.    NIKOLOPOULOS D. LIAKOPOULOS G. DROSSOPOULOS I., and KARABOURNIOTIS G. 2002. The relationship between anatomy and photosynthetic performance of heterobaric leaves. Plant Physiology 129: 235-243.
26.   LIAKOURA V., BORNMAN, J.F. and KARABOURNIOTIS G. 2003. The ability of abaxial and adaxial epidermis of sun and shade leaves to attenuate UV-A and UV-B radiation. Physiologia Plantarum 117: 33-43.
27.  STAVRIANAKOU S., LIAKOURA V., LEVIZOU E., KARAGEORGOU P., DELIS C., LIAKOPOULOS G., KARABOURNIOTIS G. and MANETAS Y. 2004. Allelopathic effects of water-soluble leaf epicuticular material from Dittrichia viscosa on seed germination of 16 neighboring species, weeds and cultivated plants. Allelopathy Journal 14: 35-42.
28.    LIAKOPOULOS G., STAVRIANAKOU S., FILIPPOU M., FASSEAS K., TSADILAS C., DROSSOPOULOS I. and KARABOURNIOTIS G. 2005. Boron remobilization under low boron supply in olive (Olea europaea L.) in relation to leaf and phloem mannitol concentrations. Tree Physiology 25: 157-165.
29.    LIAKOPOULOS G. and KARABOURNIOTIS G. 2005. Boron deficiency and concentrations and composition of phenolic compounds in Olea europaea leaves: a combined growth chamber and field study, Tree Physiology 25: 307-315.
30.    LIAKOPOULOS G., STAVRIANAKOU S. AND KARABOURNIOTIS G. 2005. Trichome layers versus dehaired lamina of Olea europaea leaves: differences in flavonoid distribution, UV absorbing capacity, and wax yield, Environmental and Experimental Botany 55: 294-304.
31.     STAVRIANAKOU S., LIAKOPOULOS G. and KARABOURNIOTIS G. 2006. Boron deficiency effects on growth, photosynthesis and relative concentrations of phenolics of Dittrichia viscosa (Asteraceae), Environmental and Experimental Botany 56: 293-300.
32.     STAVRIANAKOU S., LIAKOPOULOS G. and KARABOURNIOTIS G. 2006. Low-boron acclimation induces uptake of boric acid against a concentration gradient in root cells of Olea europaea. (Research Note). Functional Plant Biology 33: 189-193. 
33. LIAKOPOULOS G., NIKOLOPOULOS D., KLOUVATOU A., VEKKOS K.-A., MANETAS Y. AND KARABOURNIOTIS G. 2006.  The photoprotective role of epidermal anthocyanins and surface pubescence in young leaves of grapevine (Vitis vinifera L.). Annals of Botany 98: 257-265.
34.    STAVROULAKI V., LIAKOPOULOS G., NIKOLOPOULOS D., AND KARABOURNIOTIS G. 2007. Deposition of epicuticular blue-fluorescing phenolics over guard cells during leaf development of Prunus persica leaves. Flora 202: 261-267
35.  FILIPPOU M., FASSEAS C. and KARABOURNIOTIS G. 2007. Photosynthetic characteristics of olive tree (Olea europaea) bark. Tree Physiology 27: 977-984,
36.     TRAVLOS IS, LIAKOPOULOS G, KARABOURNIOTIS G AND KARAMANOS AJ. 2008. Circadian leaflet movements of Tylosema esculentum (Burch) A. Schreib, and the abolishment of these diurnal movements by potassium deficiency. Journal of Arid Environments, in press. 
37.     NIKOLOPOULOS D, KORGIOPOULOU C, MAVROPOULOS K, LIAKOPOULOS G AND KARABOURNIOTIS G. 2008.Leaf anatomy affects the extraction of photosynthetic pigments by DMSO. Talanta 76: 1265-1268.
38.     LIAKOURA V, FOTELLI ΜΝ, RENNENBERG Η, KARABOURNIOTIS G. 2009. Should structure to function relationships be considered separately for homobaric vs heterobaric leaves? American Journal of Botany 96: 612-619.
39.     LIAKOPOULOS G., STAVRIANAKOU S., NIKOLOPOULOS D., KARVONIS, E., VEKKOS K.-A., PSAROUDI V.C. AND KARABOURNIOTIS G. 2009. Quantitative relationships between boron and mannitol concentrations in phloem exudates of Olea europaea leaves under contrasting boron supply conditions. Plant and Soil, (in press).
40.     ASSIMAKOPOULOU A., TSOUGRIANIS, C., ELENA, K., FASSEAS, C., KARABOURNIOTIS, G. 2009. Pre-harvest rind-spotting in ‘Clementine’ mandarin. Journal of Plant Nutrition 32:1486-1497.

16 ανακοινώσεις σε διεθνή και πάνω από 60 σε εθνικά συνέδρια
Πάνω από 700 αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία

Εκπαιδευτικά συγγράμματα

1. “Φυσιολογία Καταπονήσεων των Φυτών”. Εκδόσεις Έμβρυο. 2003. σελ. 274. Διανέμεται στους φοιτητές 7ου εξαμήνου του Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας.
2. “Φυσιολογία Φυτών. Από το Μόριο στο Περιβάλλον”. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. 2003. Συλλογική προσπάθεια. Επιμελήτρια έκδοσης Π. Ρουμπελάκη–Αγγελάκη. Συνέγραψα τα κεφάλαια 10, 11, 17. Διανέμεται στα Βιολογικά Τμήματα των Πανεπιστημίων Κρήτης, Πάτρας και Ιωαννίνων
3. “Γενική Βοτανική. Η Μορφολογία, Ανατομία και Φυσιολογία των ανώτερων φυτών”. Εκδόσεις Έμβρυο. 2005. Σε συνεργασία με τους Κ. Φασσέα και Γ. Αϊβαλάκι. Επιμελητής έκδοσης Γ. Καραμπουρνιώτης. Συνέγραψα τα κεφάλαια 5, 9, 10, 11, 12. Διανέμεται στους φοιτητές 2ου εξαμήνου των Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής, Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Επιστήμης και Τεχνολογίας τροφίμων, Αξιοποίησης Φυσικών πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γ.Π.Α.

Επιστημονικές Δραστηριότητες

Ερευνητικός Υπεύθυνος σε 6 ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα