Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας

Αντικείμενο
Η Ερευνητική ομάδα Μοριακής Βιοχημείας λειτουργεί στα πλαίσια του Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας από το 1991 εντός του Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, και αποτελεί σημείο αναφοράς στην Βιοχημεία Φυτών και Μικροοργανισμών στην κεντρική Ελλάδα. Το προσωπικό του ομάδας εμπλέκεται τόσο στη διδασκαλία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο όσο και στην έρευνα και ανάπτυξη σε τομείς που αφορούν το ευρύτερο αντικείμενο της βιολογίας φυτών και μικροοργανισμών. Η έρευνα που πραγματοποιείται περιλαμβάνει τους τομείς της Μοριακής Βιοχημείας και Φυσιολογίας Φυτών και Μικροοργανισμών, της Λειτουργικής Γονιδιωματικής, της Πρωτεομικής και της Μεταβολομικής. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν Βασικές Τεχνικές Μοριακής Βιολογίας και Τεχνολογίας Ανασυνδιασμένου DNA , PCR , PT - PCR , in situ RNA - RNA Υβριδισμός, Έκφραση Ανασυνδιασμένων Πρωτεϊνών σε Ετερόλογα Συστήματα, κινητική μελέτη ενζύμων, Τεχνικές Ανοσοανίχνευσης Πρωτεϊνών, Κυτταροϊστοκαλλιέργεια, Κατασκευή Διαγονιδιακών Φυτών και Ανάλυση Μεταβολιτών.

Το εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας ασχολείται με τα παρακάτω:
1.Μοριακή Ανάλυση της έκφρασης γονιδίων στο φυτό Arabidopsis και στην ελιά
2.Αναπτυξιακή ρύθμιση της λειτουργίας γονιδίων στο φυτό Arabidopsis
3.Γενετικός μετασχηματισμός της ελιάς
4.Βιοτεχνολογία φυτών (ελιάς, κ.α.)