Ερευνητικά Προγράμματα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
•“Απομόνωση και μοριακή ανάλυση των γονιδίων hsp90 από γενωματική βιβλιοθήκη του φυτού Arabidopsis thaliana και θερμοεπαγωγή της έκφρασής των κάτω από διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας” ΠΕΝΕΔ-91, ΓΓΕΤ 1993-1995
•“Development and hormonal regulation of genes involved in oil biosynthesis in plants” Collaborative Research Grant , NATO (Greece-UK) 1992-1996
•“ GR-Revegetation: New approac h es for improving vegetation in far degraded Mediterranean ecosystems ” ΝΑΤΟ Science for Stability, 1993-
•“Επέκταση βιοτεχνολογικών μεθοδολογιών Βρεττανικών εργασιών σχετικών με την ελαιοκράμβη στη γεωργική βελτίωση της ελιάς στην Ελλάδα” ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (Μεγ. Βρεττανία ), ΓΓΕΤ - ΒΣ 1994-1996
•“ Hellenic Plant Μ olecular Biology Ν etwork - An interdisciplinary research and training initiative ” EU DGXII Β IOTECHNOLOGY P ROGRAM -93, 1994-1996
•“ European Scientists Sequencing Arabidopsis ” EU DGXII BIOTECHNOLOGY PROGRAM-94, 1995-1997
•“ Μοριακή ανάλυση διαφοροποίησης στο φυτό Arabidopsis thaliana ” ΠΕΝΕΔ 95, ΓΓΕΤ 1996-1998
•“Απομόνωση γονιδίων ελαιοσίνης από ελιά και γενετικός μετασχηματισμός για εφαρμογή βιοτεχνολογίας στην ελιά”, ΥΠΕΡ, ΓΓΕΤ 1997-1999
•“Root formation in Arabidopsis thaliana and crop improvement by manipulation of root organogenesis” EU DGXII BIOTECHNOLOGY PROGRAM -96 , 1997-2000
•“Ανάπτυξη και αξιοποίηση βιοτεχνολογικών μεθόδων για τη παραγωγή ταξόλης και συγγενών μεταβολιτών” ΕΠΕΤΙΙ, ΓΓΕΤ, 1998-2001,
•“Λειτουργική ανάλυση και αξιοποίηση φυτικών γονιδίων και πρωτεϊνών που εμπλέκονται στο αβιοτικό στρες και τη κυτταρική απόπτωση” ΠΕΝΕΔ 99, 1999-2001, ΓΓΕΤ
•“ Εφαρμογή μοριακών δεικτών στην ταυτοποίηση και τη μελέτη της φυσιολογίας ωρίμανσης ελληνικών ποικιλιών αμπέλου στην in vitro και in vivo παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού ποικιλιών οινοποιϊας και αξιολόγηση των οινικών προϊόντων” ΕΠΕΤΙΙ, ΓΓΕΤ, 2000-2001
•‘‘ Ι dentification and characterization of Bradyrhizobium and host plant genes involved in the formation and stability of the peribacteroid membrane in the soybean’’. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από τη Volkswagenwerk Stiftung, 1989-1992.
•‘‘Structure and function of nodulin genes in Phaseolus’’. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε), 1989-1991.
•‘‘Νοντουλίνες και βελτίωση της αζωτοδεύσμεσης στη σόγια’’. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΤ, 1991-1993.
•‘‘Η τύχη των νοντουλινών της περιβακτηριακής μεμβράνης κατά την πορεία της φυσιολογικής και επαγώμενης γήρανσης των φυματίων της σόγιας»”. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΤ , 1993-1994.
•‘‘Bioremediation of olive-mill wastes for use as fertilizer’’. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ε . Ε , 1993-1995.
•‘‘Biodiversity of the soybean Rhizobium gene pool in China, applications in agriculture and need for conservration’’. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε, 1992-1996.
•‘‘Molecular Science in Sustainable Agriculture’’. To πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε, 1992-1997.
•‘‘Η πρώιμη νοντουλίνη ENOD40 στα ψυχανθή- Ανάλυση των γονιδίων της σόγιας και του φασολιού’’ . Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΤ, 1996-1998.
•‘‘Ανάλυση της οικογένειας των γονιδίων της νοντουλίνης ENOD40 σε ψυχανθή και μη-ψυχανθή’’. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΤ, 1996-1998.
•‘‘Symbiosis and defense in the interaction of plants with microorganisms’’. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από την ΕΕ , 1996-2000.
•‘‘The molecular and cellular biology of somatic embryogenesis in alfalfa”. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από την ΕΕ , 1997-2000.
•“Functional genomics of Lotus japonicus”. Marie Curie Research Training Network. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την ΕΕ, 2000-2004.
•“ Intensifying Training in Europe on Genomic Research Activity in Legumes”. Marie Curie Research Training Network . Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. 2004-2007.
•ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ: “Μελέτη των μοριακών και βιοχημικών μηχανισμών εγκαθίδρυσης της συμβιωτικής σχέσης ριζοβίων-ψυχανθών και λειτουργίας του φυματίου.” Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από Το ΥΠΕΠΘ (25%) και την ΕΕ (75%).