Ομάδα Μοριακής Βιοχημείας

Αντικείμενο
Η Ερευνητική ομάδα Μοριακής Βιοχημείας λειτουργεί στα πλαίσια του Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας από το 1991 εντός του Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, και αποτελεί σημείο αναφοράς στην Βιοχημεία Φυτών και Μικροοργανισμών στην κεντρική Ελλάδα. Το προσωπικό του ομάδας εμπλέκεται τόσο στη διδασκαλία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο όσο και στην έρευνα και ανάπτυξη σε τομείς που αφορούν το ευρύτερο αντικείμενο της βιολογίας φυτών και μικροοργανισμών. Η έρευνα που πραγματοποιείται περιλαμβάνει τους τομείς της Μοριακής Βιοχημείας και Φυσιολογίας Φυτών και Μικροοργανισμών, της Λειτουργικής Γονιδιωματικής, της Πρωτεομικής και της Μεταβολομικής. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν Βασικές Τεχνικές Μοριακής Βιολογίας και Τεχνολογίας Ανασυνδιασμένου DNA , PCR , PT - PCR , in situ RNA - RNA Υβριδισμός, Έκφραση Ανασυνδιασμένων Πρωτεϊνών σε Ετερόλογα Συστήματα, κινητική μελέτη ενζύμων, Τεχνικές Ανοσοανίχνευσης Πρωτεϊνών, Κυτταροϊστοκαλλιέργεια, Κατασκευή Διαγονιδιακών Φυτών και Ανάλυση Μεταβολιτών.

Διεθνείς Συνεργασίες
Η ερευνητική ομάδα εμπλέκεται σε επιστημονικές συνεργασίες με πολυάριθμους φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού. Οι σημαντικότερες από αυτές αφορούν:

•Laboratory of Gene Expression, Department of Molecular and Structural Biology, University of Aarhus, Denmark. Αντικείμενο: Δομή και έκφραση γονιδίων που σχετίζονται με τη διαδικασία οργανογένεσης των φυματίων του Lotus japonicus .
•Institut des Sciences Végétales, CNRS, Gif-sur-Yvette Cedex, France. Αντικείμενο: Δομή και έκφραση γονιδίων που σχετίζονται με τη διαδικασία οργανογένεσης και λειτουργίας των φυματίων του Lotus japonicus .
•Institute of Molecular Plant Sciences, Leiden University, Clusius Laboratory, The Netherlands. Αντικείμενο: Δομή και έκφραση γονιδίων που σχετίζονται με τη διαδικασία οργανογένεσης των φυματίων του Lotus japonicus .
•Max Plank Institute for Molecular Plant Physiology , Am M ü hlenberg , Golm , Germany . Αντικείμενο: Γονιδιωματική και Μεταβολομική προσέγγιση στην ανάλυση της συμβιωτικής σχέσης Ριζοβίων-Ψυχανθών.
Συμμετοχή σε Συνέδρια
•1983 Northeastern Conference in “ Developmental Biology”, Philadelphia, USA
•1987 UCLA Symposium in “ Molecular Basis of Plant Development”, Colorado, USA
•1989 “ Developmental Biology and Tissue culture of Plants”. Epernay and Aix les Bains, France
•1991 “Regulation of gene expression during embryo development” November 22, John Innes Centre, Norwich, UK
•1991 “Promoter analysis of embryospecific genes from carrots” November 25, Agricultural University of Wageningen, Holland
•1992 “Developmental regulation of gene expression during the early stages of somatic embryogenesis”, “ABA and gene expression during embryogenesis” Advanced Science Institutes NATO “Molecular Approaches in Plant Morphogenesis” Advanced Science Institute, September 5-17, Heraklion Crete, Greece
•1993 “The role of environment in the expression of plant genes: The study of heat-shock genes” Biotechnology Symposium “The Impact of Genetic Engineering in Plant Breeding” November 11-12, Thessaloniki Greece
•1997 “Transgenic plants: hsp90 genes, a case study and Molecular approaches in oil biosynthesis in olive” December 7-14, Hanoi , Viet Nam ,
•1998 “Spatial, temporal and developmental regulation of expression of genes involved in oil biosynthesis during flower and fruit development”, In “13 th International Symposium on Plant Lipids”, Sevilla, Spain, July 5-10
•1999 “Oleosin gene expression during olive fruit development” International Conference on “Lipases and lipids: Structure, function and Biotechnological Applications” May 6-8, Santorini, Greece
•1999 “ Regulation of gene expression and function of hsp90 in Arabidopsis ” INRA, 3 May, Versallies , France
•1999 “Developmental regulation of enoyl-ACP reductase and stearoyl-ACP desaturase in olive”, On «Biochemistry and Molecular Biology of Plant Fatty Acids and Glycerolipids Symposium NPLC, June 9-13, South Lake Tahoe, California, USA
•1999 “Μοριακή προσέγγιση στην αύξηση της παραγωγής της Ταξόλης μέσω ιστοκαλλιεργειών” 4ο Συμπόσιο Θεόφραστος ’99, “Φυσικά Προϊόντα και Βιοτεχνολογία” 10 Ιουλίου, Αθήνα
•1999 “Biochemistry and molecular biology of olive oil biosynthesis” Research Workshop on “Plant Sciences: Perspectives Beyond 2000” July 5-16 , Chania, Crete, Greece
•1999 “ Sequence analysis of 66.5 kb region of the 4 th chromosome from Arabidopsis thaliana” On “Genome Sequence and Comparative Analysis” EU Advanced Workshops in Biotechnology, November 21-25, Thessaloniki, Greece,
•1999 “Morphogenetic capacity of TRH1 potassium transporter” 3 rd EPEN meeting, November 29-30, Wageningen, Holland
•1999 “Η μοριακή πλευρά της θερμοαντοχής των φυτών” Workshop “Η Επίδραση των υψηλών θερμοκρασιών σε ευαίσθητα προϊόντα” 16-17 Δεκεμβρίου, Λαμία
•2000 «Μεταλλαγμένα Τρόφιμα – Ωφέλεια και προβλήματα» 13ο Μετεκπαιδευτικό Παιδιατριακό Διήμερο, 9-10 Δεκεμβρίου.
•2001 «Περιβάλλον και υγεία» 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, «Διαγονιδιακά φυτά και περιβάλλον» 17-19 Μαΐου
•2001 «Αγροβιοτεχνολογίες» , «Δυνατότητες αξιολόγησης αγροβιοτεχνολογιών στην παραγωγή και τον έλεγχο σπόρων και πολλαπλασιστικού υλικού», Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 200
•2001 ΠΕΒ «Μοριακές προσεγγίσεις στη βιοτεχνολογία φυτών» Αθήνα, Οκτώβριος 2001