ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Οι φοιτητές φροντίζουν να καταθέσουν μία (1) επιπλέον επικυρωμένη φωτοτυπία της Βεβαίωσης Πρακτικής Εξάσκησης στο Γραφείο Μηχανοργάνωσης, ενώ η πρωτότυπη φυλάσσεται από το φοιτητή μέχρι την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών του υποχρεώσεων.