Έρευνα

Θεωρητική και υπολογιστική ανάπτυξη μεθόδων για τον προσδιορισμό κρυσταλλικών δομών από περίθλαση ακτίνων-Χ. Κρυσταλλογραφικός προσδιορισμός προϊόντων εγκλεισμού (συμπλόκων) μορίων με γεωπονικό ενδιαφέρον σε κυκλοδεξτρίνες. Ανάλυση δομής ενζύμων και άλλων πρωτεϊνικών μορίων γεωπονικού ενδιαφεροντος. Εφαρμογές στην ανάπτυξη μικρομοριακών αναστολέων ενζύμων με χρήση μεθόδων δομικού σχεδιασμού και υπολογιστικής βιοφυσικής. Έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογές ψηφιακής ανάλυσης εικόνας

Πρόσφατες δημοσιεύσεις:

Elias Christoforides, Dimitris Mentzafos and Kostas Bethanis. Structural studies of the inclusion complexes of the (+)- and (-)-borneol enantiomers in α- and β-cyclodextrin [2014] Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry DOI 10.1007/s10847-014-0448-9

Kokkinou A, Tsorteki F, Karpusas M, Papakyriakou A, Bethanis K, Mentzafos D. "Study of the inclusion of the (R)- and (S)-camphor enantiomers in alpha-cyclodextrin by X-ray crystallography and molecular dynamics" (2010) Carbohydr Res. May 27;345(8):1034-40

Chronopoulos, K., Tsiros, I., Alvertos, N., Dimopoulos, I., 2010. Estimation of microclimatic data in remote mountainous areas using an artificial neural network model-based approach. Global NEST Journal, Vol 12, No 4, pp 384-389.

Chronopoulos, K.I., Tsiros, I.X., Alvertos, N., Assessment of bioclimatic comfort using artificial neural network models - a preliminary study in a remote mountainous area of southern Greece, 2011. ACTA CLIMATOLOGICA ET CHOROLOGICA, Universitatis Szegediensis, Tomus 44-45, 2011, 65-71.

Triantafyllopoulou, V., Mentzafos D., Tsorteki F, Bethanis K. "Inclusion compounds of plant growth regulators in cyclodexrins. Part VI. Study of the inclusion compound of MCPA in beta-cyclodextrin by X-ray crystallography" (2012) J. Chem. Crystallogr., 42: 238-244

Triantafyllopoulou, V., Mentzafos D., Tsorteki F, Bethanis K. "Inclusion compounds of plant growth regulators in cyclodexrins. Part VII. Study of the crystal structures of 2-naphthylacetic acid encapsulated in beta-cyclodextrin and heptakis(2,3,6-tri-O-methyl)-beta-cyclodextrin complexes by X-ray crystallography" (2012) J. Incl. Phenom. Macr. Chem.,  DOI 10.1007/s10847-012-0164-2

E. Christoforides, M. Dimou, P. Katinakis, K. Bethanis and M. Karpusas. Crystal Structure of a Bacterial Cytoplasmic Cyclophilin-A in Complex with a Tetrapeptide. Acta Cryst. (2012). F68, 259-264.

K. Bethanis, P. Tzamalis, F. Tsorteki, A. Kokkinou, E. Christoforides, D. Mentzafos Structural study of the inclusion compounds of thymol, carvacrol and eugenol in b-cyclodextrin by X-ray crystallography (2012) J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem.,  DOI 10.1007/s10847-012-0230-9

Karpusas M, Axarli I, Chiniadis L, Papakyriakou A, Bethanis K, et al. (2013) The Interaction of the Chemotherapeutic Drug Chlorambucil with Human Glutathione Transferase A1-1: Kinetic and Structural Analysis. PLoS ONE 8(2): e56337. doi:10.1371/journal.pone.0056337

Katsimpouras C, Bénarouche A, Navarro D, Karpusas M, Dimarogona M, Berrin JG, Christakopoulos P, Topakas E. Enzymatic synthesis of model substrates recognized by glucuronoyl esterases from Podospora anserina and Myceliophthora thermophila. Appl Microbiol Biotechnol. 2014 Feb 16. [Epub ahead of print]