Εργαστήριο Κυτταρικής Τεχνολογίας

Το Εργαστήριο Κυτταρικής Τεχνολογίας  δραστηριοποιείται και εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα εξής γνωστικά αντικείμενα: (i) In vitro καλλιέργειες και διεργασίες (ii) Κυτταρικοί βιοαισθητήρες (iii) Βιοηλεκτρισμός και ηλεκτροφυσιολογία (iv) Νανοβιοτεχνολογία (v) Τροποποίηση κυττάρων, ιστών και οργάνων (vi) Κυτταρικά εργοστάσια. Στο εργαστήριο λειτουργούν μόνιμες μονάδες (α) Καλλιέργειας ζωικών κυττάρων (β) Καλλιέργειας φυτικών κυττάρων και μικροπολλαπλασιασμού φυτών (γ) Ηλεκτροχημικών και κυτταρικών βιοαισθητήρων.