Έρευνα

Το Εργαστήριο Κυτταρικής Τεχνολογίας  δραστηριοποιείται και εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα εξής γνωστικά αντικείμενα: (i) In vitro καλλιέργειες και διεργασίες (ii) Κυτταρικοί βιοαισθητήρες (iii) Βιοηλεκτρισμός και ηλεκτροφυσιολογία (iv) Νανοβιοτεχνολογία (v) Τροποποίηση κυττάρων, ιστών και οργάνων (vi) Κυτταρικά εργοστάσια. Στο εργαστήριο λειτουργούν μόνιμες μονάδες (α) Καλλιέργειας ζωικών κυττάρων (β) Καλλιέργειας φυτικών κυττάρων και μικροπολλαπλασιασμού φυτών (γ) Ηλεκτροχημικών και κυτταρικών βιοαισθητήρων. Τα γνωστικά αυτά αντικείμενα εξειδικεύονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

-  Εφαρμογές της κυτταρικής μηχανικής.

-  Καλλιέργεια κυττάρων, μελέτη της κυτταρικής φυσιολογίας, διαίρεσης και διαφοροποίησης  in vitro και του συνδυασμού κυτταροκαλλιεργειών με ηλεκτρονικά κυκλώματα και μικρομηχανικά κυκλώματα ρευστών, in vitro τοξικολογικές μελέτες.

-  Χρήση των κυττάρων ως κυτταρικών εργοστασίων για την παραγωγή βιοδραστικών προϊόντων.

-  Χρήση των κυττάρων  ως στοιχείων βιοαναγνώρισης σε συστήματα ηλεκτροχημικών, ηλεκτροφυσιολογικών και άλλων βιοαισθητήρων ως σύγχρονων μέσων ανάλυσης.

-  Εφαρμογές της Νανοβιοτεχνολογίας.

-  Εφαρμογές του Βιοηλεκτρισμού  και της Βιοηλεκτρονικής.