Μεταπτυχιακές Σπουδές

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Βιολογία Συστημάτων»

Το Τμήμα Βιοτεχνολογίας της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί ΝΕΟ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών (ΠΜΣ) από το 2014, με τίτλο “Βιολογία Συστημάτων”.

Αντικείμενο − σκοπός

Αντικείμενο του ΠΜΣ “Βιολογία Συστημάτων” είναι η ειδίκευση πτυχιούχων σε θεματολογίες αιχμής της βιολογικής επιστήμης. Επιπλέον το ΠΜΣ “Βιολογία Συστημάτων” στοχεύει στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων με α) τις ολιστικές προσεγγίσεις βιολογικών συστημάτων, β) τη μοντελοποίηση των δικτύων σε γονιδιακό−πρωτεϊνικό−λειτουργικό επίπεδο, γ) τη βιοπληροφορική και τη χρήση της στη συνθετική βιολογία και τη βιοτεχνολογία. Το πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προπτυχιακές σπουδές που παρέχει το Τμήμα Βιοτεχνολογίας. Το ΠΜΣ προσφέρει εξειδίκευση, η οποία θα καλύψει υπαρκτές και ουσιαστικές ανάγκες και θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Η εκπαίδευση στα παραπάνω θεματικά πεδία της Βιολογίας Συστημάτων περιλαμβάνει την ακριβή διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων, την ανάπτυξη ερευνητικού σχεδίου και ερευνητικών επιστημονικών τεχνικών και μεθοδολογιών, τη διαδικασία συλλογής δεδομένων καθώς και την ποσοτική και ποιοτική τους επεξεργασία. Τέλος, επιδίωξη του είναι η συνθετική επεξεργασία βιολογικών δεδομένων μέσω βιοπληροφορικής, με στόχο την βαθύτερη και αρτιότερη γνώση επιμέρους βιολογικών διεργασιών και συστημάτων και βιοτεχνολογικών εφαρμογών.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σχολών Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Επιστημών Περιβάλλοντος, Επιστημών των Υπολογιστών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ

συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε είκοσι (20) μεταπτυχιακούς φοιτητές ετησίως.

Το Πρόγραμμα Σπουδών χαρακτηρίζεται εντατικό διάρκειας ενός (1) έτους (δύο εξάμηνα και θερινή περίοδος) και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Βιολογία Συστημάτων».

Εσωτερικός Κανονισμός ΠΜΣ  

ΦΕΚ Έγκρισης ΠΜΣ 

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται εντατικό 75 πιστωτικών μονάδων, οι οποίες προκύπτουν από την παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση των μαθημάτων, εργαστηρίων, σεμιναρίων στα 2 εξάμηνα (60 πιστωτικές μονάδες) και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής (15 πιστωτικές μονάδες) κατά τη θερινή περίοδο. 

Επισκεφθείτε το site του ΠΜΣ Βιολογία Συστημάτων