Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές 6ου και 8ου εξαμήνου

Για τους φοιτητές του 6ου και του 8ου εξαμήνου

Οι φοιτητές του 6ου και του 8ου εξαμήνου μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση από 11 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου.

Τι πρέπει να κάνει ο ενδιαφερόμενος φοιτητής;

Α. Πριν την έναρξη της πρακτικής του:

1.Να επιλέξει τον τόπο πραγματοποίησης της πρακτικής του εξάσκησης και να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο του φορέα. Κατάλογος φορέων πραγματοποίησης πρακτικής εξάσκησης φοιτητών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας .
2.Μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του φορέα, να συμπληρώσει μία αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από 12 - 28 Μαΐου 2015 ( Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη 12:00 - 14:00 μ.μ.). Το χρονικό διάστημα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του μηνός. ΜΟΝΟ οι φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης, δικαιούνται να πραγματοποιήσουν χρονικό διάστημα μικρότερο του μηνός, προκειμένου να την ολοκληρώσουν.
3.Να παραλάβει από τη Γραμματεία τα εξής:
Διαβιβαστικό του Γ.Π.Α προς το φορέα που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική του εξάσκηση σε δύο αντίγραφα. Το ένα αντίγραφο προορίζεται για το φορέα της πρακτικής και το άλλο για τη Γραμματεία.
Έγγραφο που θα προσκομίσει ο φοιτητής στο ΙΚΑ της περιοχής του για την έκδοση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου και Α.Μ.Κ.Α.
4.Να παραλάβει από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, κα Φρέσκου) ένα Ημερολόγιο Εργασιών, το οποίο θεωρείται από το Φορέα της Πρακτικής.
5.Να φροντίσει για την έκδοση Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ και προσωπικού αριθμού ΑΜΚΑ (πληροφορίες στη διεύθυνση: www.amka.gr). Αρμόδιο για την έκδοση των παραπάνω είναι το ΙΚΑ της περιοχής κατοικίας του φοιτητή, όπου ο φοιτητής πρέπει να προσκομίσει το έγγραφο για το ΙΚΑ, το διαβιβαστικό που πήρε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, την ταυτότητά του, καθώς και το προσωπικό του ΑΦΜ σε εκτύπωση (αν δεν έχει πρέπει να βγάλει στην οικεία εφορία). Το διαβιβαστικό πρέπει να του επιστραφεί, για να το προσκομίσει στον φορέα πρακτικής άσκησης.

Β. Με την έναρξη της πρακτικής εξάσκησης:

1.Ο φοιτητής παρουσιάζεται στο φορέα, στον οποίο επέλεξε να κάνει την πρακτική του την ημέρα που δήλωσε στην αίτησή του και η οποία αναφέρεται και στο διαβιβαστικό του. Το διαβιβαστικό οφείλει να το προσκομίσει στο φορέα.
2.Τηρεί με επιμέλεια το Ημερολόγιο πρακτικής εξάσκησης, το οποίο θεωρείται από το φορέα της πρακτικής εξάσκησης.

Οι φοιτητές οφείλουν:
1.Να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους στον τόπο και χρόνο όπου αιτήθηκαν.
2.Να φροντίσουν να παραλάβουν βεβαίωση για την πραγματοποίηση της πρακτικής εξάσκησής τους από τον φορέα πραγματοποίησης. Το πρότυπο της εν λόγω βεβαίωσης το παραλαμβάνουν από τη Γραμματεία.
3.Να τηρήσουν με επιμέλεια το «Ημερολόγιο Πρακτικής Εξάσκησης», να φροντίσουν να υπογραφεί από τον Υπεύθυνο όσο και από τον Επιβλέποντα της πρακτικής τους εξάσκησης και να το έχουν μαζί τους, όταν προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα για την αναγνώριση και την πληρωμή της πρακτικής τους άσκησης στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.
4.Όποιος από τους φοιτητές δεν τηρήσει την ως άνω διαδικασία, δεν θα έχει το δικαίωμα να καταχωρηθεί η πρακτική του εξάσκηση ως πραγματοποιηθείσα στην αναλυτική του βαθμολογία.
5.Να φροντίσουν, εφόσον το επιθυμούν να πληρωθούν την πρακτική τους άσκηση μέσα στις ημερομηνίες που ορίζονται (διαδικασία η οποία γίνεται εξ ολοκλήρου από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας)