Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές 10ου εξαμήνου

Για τους φοιτητές του 10ου εξαμήνου

Οι φοιτητές του 10ου εξαμήνου μπορούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης, για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μήνες, κατά τη διάρκεια του 10ου εξαμήνου.

Τι πρέπει να κάνει ο ενδιαφερόμενος φοιτητής;

Α. Πριν την έναρξη της πρακτικής του:

1.Να επιλέξει τον τόπο πραγματοποίησης της πρακτικής του εξάσκησης
2.Να συμπληρώσει μία αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης
3.Να παραλάβει από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, κα Φρέσκου) τα εξής:
Ένα διαβιβαστικό του Γ.Π.Α προς το φορέα που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική του εξάσκηση σε δύο αντίγραφα, τα οποία ο φοιτητής πρέπει να δώσει για υπογραφή στον Πρόεδρο του Τμήματος. Το ένα αντίγραφο προορίζεται για το φορέα της πρακτικής και το άλλο για τη Γραμματεία.
Ένα έγγραφο που δίνεται στο ΙΚΑ για την έκδοση Αριθμού Μητρώου.
Ένα Ημερολόγιο Εργασιών, το οποίο θεωρείται από το Φορέα της Πρακτικής.
4.Να φροντίσει για την έκδοση Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ και προσωπικού αριθμού ΑΜΚΑ (πληροφορίες στη διεύθυνση: www.amka.gr). Αρμόδιο για την έκδοση των παραπάνω είναι το ΙΚΑ της περιοχής κατοικίας του φοιτητή, όπου ο φοιτητής πρέπει να προσκομίσει το έγγραφο για το ΙΚΑ, το διαβιβαστικό που πήρε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, την ταυτότητά του, καθώς και το προσωπικό του ΑΦΜ σε εκτύπωση (αν δεν έχει πρέπει να βγάλει στην οικεία εφορία). Το διαβιβαστικό πρέπει να του επιστραφεί, για να το προσκομίσει στον φορέα πρακτικής άσκησης.

Β. Με την έναρξη της πρακτικής εξάσκησης:

1.Ο φοιτητής παρουσιάζεται στο φορέα, στον οποίο επέλεξε να κάνει την πρακτική του την ημέρα που δήλωσε στην αίτησή του και η οποία αναφέρεται και στο διαβιβαστικό του. Το διαβιβαστικό οφείλει να το προσκομίσει στο φορέα.
2.Τηρεί με επιμέλεια το Ημερολόγιο πρακτικής εξάσκησης, το οποίο θεωρείται από το φορέα της πρακτικής εξάσκησης.

Οι φοιτητές οφείλουν:
1.Να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους στον τόπο και χρόνο όπου αιτήθηκαν.
2.Να φροντίσουν να παραλάβουν βεβαίωση για την πραγματοποίηση της πρακτικής εξάσκησής τους από τον φορέα πραγματοποίησης. Το πρότυπο της εν λόγω βεβαίωσης το παραλαμβάνουν από τη Γραμματεία.
3.Να τηρήσουν με επιμέλεια το «Ημερολόγιο Πρακτικής Εξάσκησης», να φροντίσουν να υπογραφεί από τον Υπεύθυνο όσο και από τον Επιβλέποντα της πρακτικής τους εξάσκησης και να το έχουν μαζί τους, όταν προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα για την αναγνώριση και την πληρωμή της πρακτικής τους άσκησης στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.
4.Όποιος από τους φοιτητές δεν τηρήσει την ως άνω διαδικασία, δεν θα έχει το δικαίωμα να καταχωρηθεί η πρακτική του εξάσκηση ως πραγματοποιηθείσα στην αναλυτική του βαθμολογία.
5.Να φροντίσουν, εφόσον το επιθυμούν να πληρωθούν την πρακτική τους άσκηση μέσα στις ημερομηνίες που ορίζονται (διαδικασία η οποία γίνεται εξ ολοκλήρου από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας)