Αμοιβή Πρακτικής Άσκησης

ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ

Όλοι οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση θα αμειφθούν και θα ασφαλιστούν μόνο για τον κίνδυνο ατυχήματος. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Οι δικαιούχοι φοιτητές μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ολοκλήρωση της πρακτικής εξάσκησης πρέπει να καταθέσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας (υπεύθυνη: κα Μ. Φρέσκου), τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Αίτηση για την πληρωμή, την οποία παραλαμβάνουν από τη Γραμματεία του Τμήματος
2.Πρωτότυπη Βεβαίωση Πρακτικής Εξάσκησης και δύο (2) επικυρωμένες φωτοτυπίες αυτής. Στη Βεβαίωση αναφέρονται με σαφήνεια το ονοματεπώνυμο του φοιτητή, ο αριθμός μητρώου του, χρονικό διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης. Φέρει ονοματεπώνυμο, σφραγίδα και υπογραφή του υπευθύνου από τον φορέα, καθώς επίσης και την υπογραφή του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ του Τμήματος. Οι βεβαιώσεις που δεν αναφέρουν τα παραπάνω στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές. Οι φωτοτυπίες επικυρώνονται με την επίδειξη της πρωτότυπης βεβαίωσης από τη Γραμματεία του Τμήματος.
3.Φωτοτυπία της βεβαίωσης Αριθμού Ασφαλισμένου ΙΚΑ
4.Φωτοτυπία του Αριθμού ΑΜΚΑ
5.Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο φοιτητής θα είναι πρώτος δικαιούχος