Αμοιβή Σίτισης κατά τη Διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης

ΑΜΟΙΒΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ

Οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν πρακτική εξάσκηση, εφόσον έχουν δικαίωμα δωρεάν σίτισης το ίδιο ακαδημαϊκό έτος, θα λάβουν επιπλέον αποζημίωση, το ύψος της οποίας είναι ίσο με το διπλάσιο του ημερήσιου σιτηρέσιου επί των ημερών της πρακτικής εξάσκησης, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το διάστημα πραγματοποίησης αυτής, το Εστιατόριο είναι κλειστό ή εφόσον η πρακτική εξάσκηση πραγματοποιείται μακριά από την έδρα του Πανεπιστημίου, οπότε εκ των πραγμάτων είναι αδύνατη η σίτισή τους στο Εστιατόριο του ΓΠΑ.
Οι δικαιούχοι φοιτητές μέσα σε μία εβδομάδα από την ολοκλήρωση της πρακτικής εξάσκησης πρέπει να καταθέσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας (υπεύθυνη: κα Μ. Φρέσκου), τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Αίτηση για την πληρωμή, την οποία παραλαμβάνουν από τη Γραμματεία ττου Τμήματος
2.Δύο (2) επικυρωμένες φωτοτυπίες της βεβαίωσης Πρακτικής Εξάσκησης
3.Φωτοτυπία της κάρτας σίτισης
4.Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο φοιτητής θα είναι πρώτος δικαιούχος