Κατάλογος Μαθημάτων

Α. Μαθήματα τα οποία διδάσκονται από Εργαστήρια του Τμήματος στους φοιτητές του Τμήματος Βιοτεχνολογίας και κατά περίπτωση και σε φοιτητές άλλων Τμημάτων του Γ.Π.Α.

 1. Βιολογία Κυττάρου (1ο Εξ / Υποχρεωτικό)             περίγραμμα             outline
 2. Φυσική (1ο Εξ / Υποχρεωτικό)                                περίγραμμα             outline
 3. Βιοχημεία Βιομορίων (2ο Εξ / Υποχρεωτικό)         περίγραμμα             outline 
 4. Βιοχημεία - Φυσιολογία Φυτών (2ο Εξ / Υποχρεωτικό)    περίγραμμα             outline
 5. Βιοχημεία Μεταβολισμού (3ο Εξ / Υποχρεωτικό)   περίγραμμα             outline
 6. Γενετική (3ο Εξ / Υποχρεωτικό)                               περίγραμμα             outline
 7. Μοριακή Βιολογία (3ο Εξ / Υποχρεωτικό)                περίγραμμα             outline
 8. Εξέλιξη (4ο Εξ / Υποχρεωτικό)                                 περίγραμμα             outline
 9. Τεχνολογία Ανασυνδυασμένου DNA (4ο Εξ / Υποχρεωτικό)          περίγραμμα             outline
 10. Βιοπληροφορική (5ο Εξ / Υποχρεωτικό)                  περίγραμμα             outline
 11. Μικροβιακή Βιοτεχνολογία (5ο Εξ / Υποχρεωτικό)  περίγραμμα             outline
 12. Μοριακή Οικολογία και Προσαρμογή (5ο Εξ / Υποχρεωτικό)           περίγραμμα             outline
 13. Νανοβιοτεχνολογία και Βιοαισθητήρες (5ο Εξ / Υποχρεωτικό)         περίγραμμα             outline
 14. Ανοσοβιολογία (6ο Εξ / Υποχρεωτικό)                     περίγραμμα             outline
 15. Βιοφυσική (και Νανοτεχνολογία) (6ο Εξ / Υποχρεωτικό)                    περίγραμμα             outline
 16. Αναλυτική Βιοτεχνολογία (6ο Εξ / Υποχρεωτικό)    περίγραμμα             outline
 17. Φαρμακογνωσία και Βιοδραστικά Προϊόντα (6ο Εξ / Υποχρεωτικό)   περίγραμμα             outline
 18. Γενετική Πληθυσμών (6ο Εξ / Επιλογής)                 περίγραμμα             outline
 19. Βιοτεχνολογία Ζώων (7ο Εξ / Υποχρεωτικό)           περίγραμμα             outline
 20. Ενζυμική Βιοτεχνολογία (7ο Εξ / Υποχρεωτικό)      περίγραμμα             outline 
 21. Μοριακή Αναγνώριση (7ο Εξ / Επιλογής)                 περίγραμμα             outline
 22. Ποσοτικοί Χαρακτήρες (7ο Εξ / Επιλογής)                περίγραμμα             outline
 23. Βιοτεχνολογία Φυτών (8ο Εξ / Υποχρεωτικό)           περίγραμμα             outline
 24. Μοριακή Ενζυμολογία (8ο Εξ / Υποχρεωτικό)          περίγραμμα             outline
 25. Ανάπτυξη, Διαφοροποίηση και Μεταγωγή Σήματος (8ο Εξ / Υποχρεωτικό)      περίγραμμα             outline
 26. Ανάπτυξη Φυτών και Διακυτταρική Επικοινωνία (8ο Εξ / Υποχρεωτικό)           περίγραμμα             outline
 27. Περιβαλλοντική Μικροβιολογία (8ο Εξ / Επιλογής)           περίγραμμα             outline
 28. Μέθοδοι στη Δομική Βιολογία  (8ο Εξ / Επιλογής)               περίγραμμα            outline
 29. Γενετική Οργανισμών Μοντέλων  (8ο Εξ / Επιλογής)       περίγραμμα             outline
 30. Βιολογική Γεωργία και Πιστοποίηση Γεωργικών Συστημάτων  (8ο Εξ / Επιλογής)    περίγραμμα    outline
 31. Αλληλεπιδράσεις Φυτών - Μικροοργανισμών (8ο Εξ / Επιλογής)      περίγραμμα             outline
 32. Βιολογία Συστημάτων (9ο Εξ / Υποχρεωτικό)                                       περίγραμμα             outline
 33. Κλινική και Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία (9ο Εξ / Υποχρεωτικό)        περίγραμμα             outline
 34. Μοριακή Βιολογία και Ρύθμιση (9ο Εξ / Επιλογής)                                περίγραμμα             outline
 35. Φυσιολογία και Γενετική Ανθρώπου (9ο Εξ / Επιλογής)                       περίγραμμα             outline

 
B. Μαθήματα τα οποία διδάσκονται από Εργαστήρια άλλων Τμημάτων σε φοιτητές του Τμήματος Βιοτεχνολογίας

 1. Γενική και Ανόργανη Χημεία (1ο Εξ / Υποχρεωτικό)                     περίγραμμα             outline
 2. Εισαγωγή στην Πληροφορική (1ο Εξ / Υποχρεωτικό)                    περίγραμμα             outline
 3. Μαθηματικά (1ο Εξ / Υποχρεωτικό)                    περίγραμμα             outline
 4. Στατιστική (1ο Εξ / Υποχρεωτικό)                    περίγραμμα             outline
 5. Πολιτική Οικονομία (1ο Εξ / Υποχρεωτικό)                    περίγραμμα             outline
 6. Εισαγωγή στη Γεωπονία (1ο Εξ / Υποχρεωτικό)                    περίγραμμα             outline
 7. Αγγλικά I (1ο Εξ / Υποχρεωτικό)                    περίγραμμα             outline
 8. Γενική Μικροβιολογία (2ο Εξ / Υποχρεωτικό)                    περίγραμμα             outline
 9. Οργανική Χημεία (2ο Εξ / Υποχρεωτικό)                    περίγραμμα             outline
 10. Προγραμματισμός και Εφαρμογές Υπολογιστών (2ο Εξ / Υποχρεωτικό)          περίγραμμα             outline
 11. Αγγλικά ΙΙ (2ο Εξ / Υποχρεωτικό)                    περίγραμμα             outline
 12. Γεωργική Ζωολογία και Εντομολογία (2ο Εξ / Επιλογής)                    περίγραμμα             outline
 13. Μελισσοκομία-Σηροτροφία (2ο Εξ / Επιλογής)                    περίγραμμα             outline
 14. Διδακτική - Γεωργική Εκπαίδευση (2ο Εξ / Επιλογής)                    περίγραμμα             outline
 15. Ενόργανη Χημική Ανάλυση (3ο Εξ / Υποχρεωτικό)                    περίγραμμα             outline
 16. Αγγλικά ΙΙΙ (3ο Εξ / Υποχρεωτικό)                    περίγραμμα             outline
 17. Γενική Αμπελουργία (3ο Εξ / Επιλογής)                    περίγραμμα             outline
 18. Οικολογία (3ο Εξ / Επιλογής)                    περίγραμμα             outline
 19. Ζωοτεχνία (3ο Εξ / Επιλογής)                    περίγραμμα             outline
 20. Βιοχημεία Τροφίμων (3ο Εξ / Επιλογής)                    περίγραμμα            outline
 21. Αναλυτική Χημεία (4ο Εξ / Υποχρεωτικό)                    περίγραμμα             outline
 22. Φυσικοχημεία (4ο Εξ / Υποχρεωτικό)                    περίγραμμα             outline
 23. Δενδροκομία (4ο Εξ / Υποχρεωτικό)                    περίγραμμα             outline
 24. Αγγλικά ΙV (4ο Εξ / Υποχρεωτικό)                    περίγραμμα             outline
 25. Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων (4ο Εξ / Επιλογής)                    περίγραμμα             outline
 26. Χημεία Τροφίμων (4ο Εξ / Επιλογής)                    περίγραμμα             outline
 27. Γεωργία (4ο Εξ / Επιλογής)                    περίγραμμα             outline
 28. Αγγλικά V (5ο Εξ / Υποχρεωτικό)                    περίγραμμα             outline
 29. Αρχές Γενετικής Βελτίωσης Ζώων (5ο Εξ / Επιλογής)                    περίγραμμα             outline
 30. Φυσιολογία Ανάπτυξης Ζώων (5ο Εξ / Επιλογής)                    περίγραμμα             outline
 31. Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με χρήση Η/Υ (5ο / Επιλογής)                    περίγραμμα             outline
 32. Υδροβιολογία - Πλαγκτολογία (5ο Εξ / Επιλογής)                    περίγραμμα             outline
 33. Αγγλικά VΙ (6ο Εξ / Υποχρεωτικό)                    περίγραμμα             outline
 34. Λαχανοκομία (6ο Εξ / Επιλογής)                    περίγραμμα             outline
 35. Γενική Φυτοπαθολογία (6ο Εξ / Επιλογής)                    περίγραμμα             outline
 36. Γεωργική Φαρμακολογία (6ο Εξ / Επιλογής)                    περίγραμμα             outline
 37. Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος (7ο Εξ / Επιλογής)                    περίγραμμα             outline
 38. Marketing Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Ι (7ο Εξ / Επιλογής)        περίγραμμα             outline
 39. Ποιοτικός και Οργανοληπτικός Έλεγχος Τοφίμων (7ο Εξ / Επιλογής)        περίγραμμα             outline
 40. Λειτουργικά Τρόφιμα και Διατροφή (7ο Εξ / Επιλογής)      περίγραμμα             outline
 41. Μικροβιολογία Τροφίμων (7ο Εξ / Επιλογής)                      περίγραμμα             outline
 42. Γεωργικός Πειραματισμός (8ο Εξ / Επιλογής)                    περίγραμμα             outline
 43. Αρχές και Μέθοδοι Βελτίωσης Φυτών (9ο Εξ / Επιλογής)  περίγραμμα             outline
 44. Διατροφή Αγροτικών Ζώων (9ο Εξ / Επιλογής)                  περίγραμμα             outline
 45. Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων  (9ο Εξ / Επιλογής)                    περίγραμμα             outline
 46. Ευφυή Συστήματα και Εξόρυξη Γνώσης (9ο Εξ / Επιλογής)                    περίγραμμα             outline